User:  
     Pass:   

                           
 
ข่าว/ประชาสัมพันธ์(กลุ่มงานในสำนักงาน)
 


ศักดา จันทร์ฝอย
ผอ.สพป.บร.4
   การอบรมหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มนาโพธิ์ ๑ 
โดย : ศน.สนิท เกไธสง 
โพสเมื่อ : 05 สิงหาคม 2562** 
อ่านแล้ว : 59 ครั้ง 
หน้าเว็บของโรงเรียนการอบรมหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มนาโพธิ์ ๒ 
โดย : ศน.สนิท เกไธสง 
โพสเมื่อ : 05 สิงหาคม 2562** 
อ่านแล้ว : 53 คร้ัง 
ข้อมูลบุคลากรในสังกัด(โรงเรียน)
  !ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน
  !ข้อมูลบุคลากรในแต่ละโรงเรียน
  !ผู้ที่ได้รับเชี่ยวชาญ
  !ผู้ที่ได้รับชำนาญการพิเศษ
นิเทศ ติดตาม การปรับปรุง SAR ปีการศึกษา 2561   
     ดร.พิชญ์ชญามญช์ พลรัตน์ และนางพลอย  
ข่าวโดย   : ศน.พลอยชนก ทุนไธสง     นิเทศ ติดตามโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา วันที่ ๒๐-๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
โดย : ศน.พลอยชนก ทุนไธสง  
โพสเมื่อ : 24 มิถุนายน 2562** 
อ่านแล้ว : 61 คร้ัง
โพสเมื่อวันที่่  09 ตุลาคม 2562** อ่าน  :  79 ครั้ง   
 

 
โดย :  
โพสเมื่อ :   ** 
อ่านแล้ว :  คร้ัง


ข้อมูลบุคลากรในสังกัด(สำนักงาน)
  !ผู้อำนวยการเขตฯ    
  !รองผู้อำนวยการเขตฯ
การอบรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  
  !ผู้อำนวยการกลุ่มต่างๆ
      ประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำการ
  !บุคลากรในกลุ่มต่างๆ
ข่าวโดย   : ศน.บุญโรม ดอมไธสง 

การจัดอบรมระบบข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน(primarydata) 
โดย : 201 
โพสเมื่อ : 20 สิงหาคม 2561** 
อ่านแล้ว : 101 คร้ัง
  !จำนวนบุคลากรทั้งหมดในสังกัด
โพสเมื่อวันที่่  08 ตุลาคม 2562** อ่าน  :  79 ครั้ง
---ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน---
   ข้อมูลนักเรียนในสังกัด(ทุกโรง)
  ! ข้อมูลนักเรียนแยกเป็นรายโรง  
  ! ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด(ทุกโรง)
   
  
ข่าว/ประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)
   1**เรื่อง :  ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 02 มีนาคม 2563**
 รายละเอียดโดยย่อ : โรงเรียนบ้านโคกก่อง ได้จัดกิจกรรมค ฯ
โดย :โรงเรียนบ้านโคกก่องจำนวนครั้งที่อ่าน  : 27  ครั้ง
   2**เรื่อง :  การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 30 มกราคม 2562**
 รายละเอียดโดยย่อ : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรีย ฯ
โดย :โรงเรียนวัดโพธิ์จำนวนครั้งที่อ่าน  : 82  ครั้ง
   3**เรื่อง :  เตรียมงานมุติตาคารวะ กษิณานุสรณ์ ๖๑
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 21 กันยายน 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านสตึก เป็นสถา ฯ
โดย :โรงเรียนบ้านสตึกจำนวนครั้งที่อ่าน  : 85  ครั้ง
   4**เรื่อง :  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 01 กันยายน 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดฝึกทั ฯ
โดย :โรงเรียนบ้านปลัดมุมจำนวนครั้งที่อ่าน  : 82  ครั้ง
   5**เรื่อง :  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 01 กันยายน 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการสร้าง ฯ
โดย :โรงเรียนบ้านปลัดมุมจำนวนครั้งที่อ่าน  : 71  ครั้ง
 
    <กำหนดการประชุม/อบรม>    
     

    
   

  
  **user+pass : ระบบ Primary
       * adminโรงเรียน*
    *รหัสsmis*
    * จัดสรรDLIT ปี ๖๑*
 
   
 
     
 แบบฟอร์มต่างๆ
   
 
  **แบบรายงานการเดินทาง**
     " บก.111 (รถโดยสาร)"
     " บก.111 (รถราชการ)"
     " บก.111 (รถส่วนตัว)"
   
  * โรงเรียนประชารัฐ
   
   
 โรงเรียน Wireless Solution    
 ร.ร.ได้รับ Router
 **แบบขอใช้รถยนต์ส่วนตัว**
 
  "บันทึกข้อความขอใช้รถ(ร.ร.)"
  "บันทึกขอใช้รถ(สพป.)"
    การเข้าถึงเว็บนี้
 # รวมทั้งสิ้น    57784    ครั้ง
  # วันนี้            3        ครั้ง
  # วันที่แล้ว      10       ครั้ง
  # เดือนนี้        124      ครั้ง
  # เดือนที่แล้ว  620    ครั้ง
   
   
แบบฟอร์มการเงิน
  ดาวน์โหลดคู่มือ เวทคณิต
มุมดาวน์โหลด
   **สัญญายืมเงิน**
    **ค่ารักษาพยาบาล**
    **ใบสำคัญรับเงิน**
    **การศึกษาบุตร**
    **แบบติดใบเสร็จ**
    **บันทึกขออนุมัติเบิกเงิน**
  ตัวอย่างเวทคณิต VTR


  เรื่อง เอกสารอบรมเวทคณิต  (เอกสารประกอบการอบรมเวทคณิต.pdf)  โดย นายสนิท เกไธสง  โหลด 66 ครั้ง

  เรื่อง sfsfsdfsdgsdg  (snspm31.docx)  โดย โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา  โหลด 46 ครั้ง

  เรื่อง yryryryrytrytrutr  (Presentation1.ppt)  โดย โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา  โหลด 50 ครั้ง

  เรื่อง หนังสือราชการ  (โรงเรียนดีคุณภาพประจำตำบล.docx)  โดย ศน.พลอยชนก ทุนไธสง  โหลด 53 ครั้ง

  เรื่อง เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร  (เอกสารประกอบหลักสูตร.doc)  โดย ศน.พลอยชนก ทุนไธสง  โหลด 66 ครั้ง

  เรื่อง ทดสอบเด้อ  (งบอบรม 61 วิทย์.docx)  โดย นายสนิท เกไธสง  โหลด 66 ครั้ง

  เรื่อง แบบฟอร์มการรายงานขยะ  (cc.docx)  โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ  โหลด 76 ครั้ง

  เรื่อง เฉลยข้อสอบคณิตมัธยม(โครงการเรียนรู้สู่สากลปี๖๒)  (เฉลยกระดาษคำตอบมัธยม.pdf)  โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ  โหลด 71 ครั้ง

  เรื่อง เฉลยข้อสอบคณิตฯประถม(โครงการเรียนรู้สู่สากลปี๖๒)  (เฉลยคำตอบคณิตประถม.pdf)  โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ  โหลด 76 ครั้ง

  เรื่อง เฉลยข้อสอบวิทย์ประถม(โครงการเรียนรู้สู่สากลปี๖๒)  (วิทย์.pdf)  โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ  โหลด 78 ครั้ง

ยังมีต่อ คลิกดู

   การคิดเลขเร็วกรมวิชาการ
 คู่มือการรายงานเวทคณิต
 
 
   
       

กลุ่มนิเทศ ติดตามและการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4
ถนนอภัยราษฎร์ ต.พุทไธสง   อ.พุทไธสง  จ.บุรีรัมย์ 3112
120