User:  
     Pass:   

                           
 
ข่าว/ประชาสัมพันธ์(กลุ่มงานในสำนักงาน)
 


ศักดา จันทร์ฝอย
ผอ.สพป.บร.4

ผู้ว่าราชการจังหวัดรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย 
โดย : กลุ่มอำนวยการ 
โพสเมื่อ : 24 กรกฎาคม 2561** 
อ่านแล้ว : 105 ครั้ง 


คณะทำงาน(อบรมPrimary data) 
โดย : กลุ่มนิเทศติดตามฯ 
โพสเมื่อ : 18 กรกฎาคม 2561** 
อ่านแล้ว : 111 คร้ัง 
ข้อมูลบุคลากรในสังกัด(โรงเรียน)
  !ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน
  !ข้อมูลบุคลากรในแต่ละโรงเรียน
  !ผู้ที่ได้รับเชี่ยวชาญ
  !ผู้ที่ได้รับชำนาญการพิเศษ
รับครูคืนถิ่น   

การอบรม Primary data ปี ๒๕๖๑ 
โดย : กลุ่มนิเทศติดตามฯ 
โพสเมื่อ : 18 กรกฎาคม 2561** 
อ่านแล้ว : 81 คร้ัง
     วันนี้ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ ได้รับครู  
 
ข่าวโดย   : กลุ่มนิเทศติดตามฯ     
โพสเมื่อวันที่่  25 กันยายน 2561** อ่าน  :  55 ครั้ง   
ข้อมูลบุคลากรในสังกัด(สำนักงาน)
  !ผู้อำนวยการเขตฯ
  !รองผู้อำนวยการเขตฯ  

 
โดย :  
โพสเมื่อ :   ** 
อ่านแล้ว :  คร้ัง
  !ผู้อำนวยการกลุ่มต่างๆ
  !บุคลากรในกลุ่มต่างๆ
  !จำนวนบุคลากรทั้งหมดในสังกัด
---ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน---

 
โดย :  
โพสเมื่อ :   ** 
อ่านแล้ว :  คร้ัง
   ข้อมูลนักเรียนในสังกัด(ทุกโรง)
  ! ข้อมูลนักเรียนแยกเป็นรายโรง
การจัดอบรมระบบข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน(primarydata)  
  ! ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด(ทุกโรง)
     สพป.บร.4 ได้จัดอบรมครูทุกโรงเรียนโค
  *หน้าเว็บของโรงเรียน/กลุ่มงานในเขต**
ข่าวโดย   : กลุ่มนิเทศติดตามฯ 
โพสเมื่อวันที่่  20 สิงหาคม 2561** อ่าน  :  55 ครั้ง
  
ข่าว/ประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)
   1**เรื่อง :  โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม ร่วมแรงร่วมใจเกี่ยวข้าวที่นาโรงเรียน
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรีย ฯ
โดย :โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอมจำนวนครั้งที่อ่าน  : 20  ครั้ง
   2**เรื่อง :  กิจกรรมต่างๆ
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 06 พฤศจิกายน 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : แห่เทียนพรรษา.61 ฯ
โดย :โรงเรียนบ้านขี้เหล็กจำนวนครั้งที่อ่าน  : 38  ครั้ง
   3**เรื่อง :  อาหารกลางวันแสนอร่อย
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 06 พฤศจิกายน 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ :  ฯ
โดย :โรงเรียนบ้านขี้เหล็กจำนวนครั้งที่อ่าน  : 26  ครั้ง
   4**เรื่อง :  กิจกรรมต่างๆ
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 06 พฤศจิกายน 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : บริเวณและอาคารสะอาดตา ฯ
โดย :โรงเรียนบ้านขี้เหล็กจำนวนครั้งที่อ่าน  : 28  ครั้ง
   5**เรื่อง :  กิจกรรมต่างๆ
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 06 พฤศจิกายน 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : ปีการศึกษา 2561 มีกืจกรรมต่างๆ ดีงนี้ ฯ
โดย :โรงเรียนบ้านขี้เหล็กจำนวนครั้งที่อ่าน  : 27  ครั้ง
    <กำหนดการประชุม/อบรม>
 

    

  
  **user+pass : ระบบ Primary
       * adminโรงเรียน*
    *รหัสsmis*
    * จัดสรรDLIT ปี ๖๑*
 
 
 
 แบบฟอร์มต่างๆ
 
  **แบบรายงานการเดินทาง**
     " บก.111 (รถโดยสาร)"
     " บก.111 (รถราชการ)"
     " บก.111 (รถส่วนตัว)"
  * โรงเรียนประชารัฐ
 โรงเรียน Wireless Solution
 ร.ร.ได้รับ Router
 **แบบขอใช้รถยนต์ส่วนตัว**
 
  "บันทึกข้อความขอใช้รถ(ร.ร.)"
  "บันทึกขอใช้รถ(สพป.)"
    การเข้าถึงเว็บนี้
 # รวมทั้งสิ้น    57784   ครั้ง
  # วันนี้            3        ครั้ง
  # วันที่แล้ว      10       ครั้ง
  # เดือนนี้        124      ครั้ง
  # เดือนที่แล้ว  620    ครั้ง
แบบฟอร์มการเงิน
มุมดาวน์โหลด
   **สัญญายืมเงิน**
    **ค่ารักษาพยาบาล**
    **ใบสำคัญรับเงิน**
    **การศึกษาบุตร**
    **แบบติดใบเสร็จ**
    **บันทึกขออนุมัติเบิกเงิน**


  แบบฟอร์มการรายงานขยะ   โหลด 3 ครั้ง

  เฉลยข้อสอบคณิตมัธยม(โครงการเรียนรู้สู่สากลปี๖๒)   โหลด 9 ครั้ง

  เฉลยข้อสอบคณิตฯประถม(โครงการเรียนรู้สู่สากลปี๖๒)   โหลด 7 ครั้ง

  เฉลยข้อสอบวิทย์ประถม(โครงการเรียนรู้สู่สากลปี๖๒)   โหลด 4 ครั้ง

  แบบติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ไฟล์ Word)   โหลด 618 ครั้ง

  แบบติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑   โหลด 738 ครั้ง

  คู่มือการสอบแข่งขันพัฒนาอัจฉริยภาพวิทย์-คณิตฯ ปี ๖๑   โหลด 95 ครั้ง

  ตรวจสอบอาหารกลางวัน   โหลด 87 ครั้ง

  ตรวจสอบอาหารกลางวัน   โหลด 79 ครั้ง

  หลักเกณฑ์การประกวดโครงงานนักเรียน   โหลด 96 ครั้ง

ยังมีต่อ คลิกดู

  ดาวน์โหลดคู่มือ เวทคณิต  
  ตัวอย่างเวทคณิต VTR
   การคิดเลขเร็วกรมวิชาการ
 คู่มือการรายงานเวทคณิต
  ภาพรวมการรายงานผลเวทคณิต
   

กลุ่มนิเทศ ติดตามและการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4
ถนนอภัยราษฎร์ ต.พุทไธสง   อ.พุทไธสง  จ.บุรีรัมย์ 3112
120
               
Untitled Document
no update