User:  
     Pass:   

                           
 
ข่าว/ประชาสัมพันธ์(กลุ่มงานในสำนักงาน)
 


ศักดา จันทร์ฝอย
ผอ.สพป.บร.4

รับครูคืนถิ่น 
โดย : 201 
โพสเมื่อ : 25 กันยายน 2561** 
อ่านแล้ว : 56 ครั้ง 


การจัดอบรมระบบข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน(primarydata) 
โดย : 201 
โพสเมื่อ : 20 สิงหาคม 2561** 
อ่านแล้ว : 46 คร้ัง 
ข้อมูลบุคลากรในสังกัด(โรงเรียน)
  !ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน
  !ข้อมูลบุคลากรในแต่ละโรงเรียน
  !ผู้ที่ได้รับเชี่ยวชาญ
  !ผู้ที่ได้รับชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนสื่อสารสองทาง   

ผู้ว่าราชการจังหวัดรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย 
โดย : 208  
โพสเมื่อ : 24 กรกฎาคม 2561** 
อ่านแล้ว : 147 คร้ัง
      โรงเรียนวัดฤๅษีสถิตหนึ่งในยี่สิบ  
 
ข่าวโดย   : ศน.สนิท เกไธสง     
โพสเมื่อวันที่่  17 พฤษภาคม 2562** อ่าน  :  ครั้ง   
ข้อมูลบุคลากรในสังกัด(สำนักงาน)
  !ผู้อำนวยการเขตฯ
  !รองผู้อำนวยการเขตฯ  

 
โดย :  
โพสเมื่อ :   ** 
อ่านแล้ว :  คร้ัง
  !ผู้อำนวยการกลุ่มต่างๆ
  !บุคลากรในกลุ่มต่างๆ
  !จำนวนบุคลากรทั้งหมดในสังกัด
---ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน---

การอบรม Primary data ปี ๒๕๖๑ 
โดย : 201 
โพสเมื่อ : 18 กรกฎาคม 2561** 
อ่านแล้ว : 99 คร้ัง
   ข้อมูลนักเรียนในสังกัด(ทุกโรง)
  ! ข้อมูลนักเรียนแยกเป็นรายโรง
การอบรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มโรงเรียนในอำเภอพุทไธสง  
  ! ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด(ทุกโรง)
     วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนในอำเภอพ
  *หน้าเว็บของโรงเรียน/กลุ่มงานในเขต**
ข่าวโดย   : ศน.พลอยชนก ทุนไธสง 
โพสเมื่อวันที่่  10 พฤษภาคม 2562** อ่าน  :  ครั้ง
  
ข่าว/ประชาสัมพันธ์(โรงเรียน)
   1**เรื่อง :  การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 30 มกราคม 2562**
 รายละเอียดโดยย่อ : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรีย ฯ
โดย :โรงเรียนวัดโพธิ์จำนวนครั้งที่อ่าน  : 25  ครั้ง
   2**เรื่อง :  โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม ร่วมแรงร่วมใจเกี่ยวข้าวที่นาโรงเรียน
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 19 พฤศจิกายน 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรีย ฯ
โดย :โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอมจำนวนครั้งที่อ่าน  : 40  ครั้ง
   3**เรื่อง :  เตรียมงานมุติตาคารวะ กษิณานุสรณ์ ๖๑
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 21 กันยายน 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านสตึก เป็นสถา ฯ
โดย :โรงเรียนบ้านสตึกจำนวนครั้งที่อ่าน  : 38  ครั้ง
   4**เรื่อง :  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 01 กันยายน 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดฝึกทั ฯ
โดย :โรงเรียนบ้านปลัดมุมจำนวนครั้งที่อ่าน  : 42  ครั้ง
   5**เรื่อง :  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
 ขึ้นข่าวเมื่อ : 01 กันยายน 2561**
 รายละเอียดโดยย่อ : รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการสร้าง ฯ
โดย :โรงเรียนบ้านปลัดมุมจำนวนครั้งที่อ่าน  : 41  ครั้ง
    <กำหนดการประชุม/อบรม>
 

    

  
  **user+pass : ระบบ Primary
       * adminโรงเรียน*
    *รหัสsmis*
    * จัดสรรDLIT ปี ๖๑*
 
 
 
 แบบฟอร์มต่างๆ
 
  **แบบรายงานการเดินทาง**
     " บก.111 (รถโดยสาร)"
     " บก.111 (รถราชการ)"
     " บก.111 (รถส่วนตัว)"
  * โรงเรียนประชารัฐ
 โรงเรียน Wireless Solution
 ร.ร.ได้รับ Router
 **แบบขอใช้รถยนต์ส่วนตัว**
 
  "บันทึกข้อความขอใช้รถ(ร.ร.)"
  "บันทึกขอใช้รถ(สพป.)"
    การเข้าถึงเว็บนี้
 # รวมทั้งสิ้น    57784   ครั้ง
  # วันนี้            3        ครั้ง
  # วันที่แล้ว      10       ครั้ง
  # เดือนนี้        124      ครั้ง
  # เดือนที่แล้ว  620    ครั้ง
แบบฟอร์มการเงิน
มุมดาวน์โหลด
   **สัญญายืมเงิน**
    **ค่ารักษาพยาบาล**
    **ใบสำคัญรับเงิน**
    **การศึกษาบุตร**
    **แบบติดใบเสร็จ**
    **บันทึกขออนุมัติเบิกเงิน**


  เรื่อง เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร  (เอกสารประกอบหลักสูตร.doc)  โดย ศน.พลอยชนก ทุนไธสง  โหลด 11 ครั้ง

  เรื่อง ทดสอบเด้อ  (งบอบรม 61 วิทย์.docx)  โดย นายสนิท เกไธสง  โหลด 6 ครั้ง

  เรื่อง แบบฟอร์มการรายงานขยะ  (cc.docx)  โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ  โหลด 39 ครั้ง

  เรื่อง เฉลยข้อสอบคณิตมัธยม(โครงการเรียนรู้สู่สากลปี๖๒)  (เฉลยกระดาษคำตอบมัธยม.pdf)  โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ  โหลด 28 ครั้ง

  เรื่อง เฉลยข้อสอบคณิตฯประถม(โครงการเรียนรู้สู่สากลปี๖๒)  (เฉลยคำตอบคณิตประถม.pdf)  โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ  โหลด 23 ครั้ง

  เรื่อง เฉลยข้อสอบวิทย์ประถม(โครงการเรียนรู้สู่สากลปี๖๒)  (วิทย์.pdf)  โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ  โหลด 24 ครั้ง

  เรื่อง แบบติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ไฟล์ Word)  (แบบติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2561.docx)  โดย   โหลด 643 ครั้ง

  เรื่อง แบบติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  (แบบติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2561.pdf)  โดย   โหลด 762 ครั้ง

  เรื่อง คู่มือการสอบแข่งขันพัฒนาอัจฉริยภาพวิทย์-คณิตฯ ปี ๖๑  (คู่มือการดำเนินการรับสมัครโครงการอัจฉริยภาพฯ.pdf)  โดย   โหลด 119 ครั้ง

  เรื่อง ตรวจสอบอาหารกลางวัน  (แบบรายงานการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวั.pdf)  โดย   โหลด 111 ครั้ง

ยังมีต่อ คลิกดู

  ดาวน์โหลดคู่มือ เวทคณิต  
  ตัวอย่างเวทคณิต VTR
   การคิดเลขเร็วกรมวิชาการ
 คู่มือการรายงานเวทคณิต
  ภาพรวมการรายงานผลเวทคณิต
   

กลุ่มนิเทศ ติดตามและการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4
ถนนอภัยราษฎร์ ต.พุทไธสง   อ.พุทไธสง  จ.บุรีรัมย์ 3112
120
               
Untitled Document